Gratis verzending vanaf €20 en binnen 3 werkdagen verstuurd

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kurkie. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.kurkie.nl. Op verzoek zendt Kurkie u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Gegevens van Kurkie

E-mailadres: info@kurkie.nl

KvK-nummer: 64598667

1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Kurkie behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Kurkie erkend.

1.5 Kurkie garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. LEVERING

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de Wet Koop op Afstand zal Kurkie bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om een andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de klant binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft de klant in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling. Indien dit niet mogelijk is, wordt de klant daar tijdig over geïnformeerd en heeft de klant het recht de bestelling kosteloos te annuleren.

2.3 Kurkie streeft ernaar om bestellingen binnen drie dagen na ontvangst van betaling te verzenden, maar is daar echter niet toe verplicht.

2.4 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Kurkie kenbaar heeft gemaakt.

2.5 Aan de leveringsplicht van Kurkie zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Kurkie geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.6 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. PRIJZEN

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de internetsite zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de internetsite zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. BETAALMOGELIJKHEDEN

4.1 Betaling dient te geschieden:

4.1.1.  Op een van de voorgeschreven wijzen van betaling via het webwinkel portaal, onder meer door betaling per iDEAL (in een vertrouwde en veilige betaalomgeving).

4.1.2 Middels vooruitbetaling van het volledige bedrag op de door Kurkie aangegeven bank- of girorekening.

Rekeninggegevens:

Rekeningnummer NL18 KNAB 0255 7027 36 ten name van Kurkie.

5. ZICHTTERMIJN / HERROEPINGSRECHT

5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde producten zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde producten niet aan Kurkie heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding (via mail) te maken bij Kurkie. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Indien de producten door de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Kurkie er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende administratie- en verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.

5.2 Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Indien de klant gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, komen de kosten voor retourzending altijd voor rekening van de klant.

5.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die ene duidelijk persoonlijk karakter hebben.

6. GEGEVENSBEHEER

6.1 Indien de klant een bestelling plaats bij Kurkie, dan worden de gegevens van de klant opgenomen in het klantenbestand van Kurkie. Kurkie houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal gegevens van klanten niet verstrekken aan derden.

6.2 Kurkie respecteert de privacy van de klanten en gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens.

6.3 Kurkie maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies voor afmelding van deze lijst.

7. GARANTIE

7.1 Kurkie garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het geleverde product.

8. OVEREENKOMST

8.1 Kurkie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

9. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES

9.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de site van Kurkie gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9.2 Het is niet toegestaan om afbeeldingen en/of teksten te kopiëren van de internetsite van Kurkie zonder onze toestemming hiervoor.

10. KLACHTEN


10.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product dat u bij Kurkie heeft aangekocht. Neem dan binnen 48 uur na ontvangst van het product contact met Kurkie op, via het e-mailadres: info@kurkie.nl. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

11. OVERMACHT

11.1 Kurkie heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Kurkie gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Updating…
  • Geen producten in je winkelwagen.